Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Definicje


1. Sklep internetowy kleks-sklep, dostępny pod adresem internetowym www.kleks-sklep.pl prowadzony jest przez Ilonę Walaszek prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. KLEKS ul. Krakowska 50, 34-322 Gilowice NIP 5532214916, REGON 072712865 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.P.H.U. Kleks jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu określoną w Regulaminie.
2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego kleks-sklep.pl dostępny pod adresem https://kleks-sklep.pl/index.php?id_cms=3&controller=cms
3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklepinternetowy, działający w domenie www.kleks-sklep.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.
5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być usług drogą elektroniczną.

II. Obowiązki informacyjne Administratora


1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne
P.H.U. Kleks i wynikające z art. 13 RODO.
2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy
zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której
mowa w art. 12 RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o
dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania
danych osobowych.


III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.


1. Administrator reprezentujący P.H.U. Kleks wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do
zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników
Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail: kleks.gilowice@onet.pl oraz adres
korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, P.H.U. Kleks, ul. Krakowska 50, 34-322 Gilowice
2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem
swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach
internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności


IV. Oświadczenie Administratora


1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w
sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres
nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.
2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące
zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów
danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych
zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w
Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie
Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w
trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.


V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych


1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynikają z działań podejmowanych przez P.H.U. Kleks
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
1) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług
świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu - dane zbierane w
szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu
rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu.
Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu
telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości
usługi zrealizowanej w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.
Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą
elektroniczną, za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach,
usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera.
2) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w
sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane
osobowe są inne niż Kupującego)
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) powód i dane przedmiotu reklamacji.
3) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f)
(prawnie uzasadniony cel Administratora), przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa
się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.
Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do nawiązania kontaktu
telefonicznego lub mailowego celem przeprowadzenia badania mającego na celu sprawdzenie jakości
usługi zrealizowanej w ramach umowy lub postępowania reklamacyjnego.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
4) Marketing behawioralny - przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych
gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego
polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika.
Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę
na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w
niniejszym dokumencie.
5) Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz
innych form promocji P.H.U. Kleks- art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą)
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:
a) płeć,
b) datę urodzenia,
c) wiek,
d) wizerunek.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo)
– podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów
wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych
lub przez stronę trzecią).
6) Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („BANK”) w związku
z:
a) Świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia)
b) Obsługą i rozliczeniem przez bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
prawna: art. 6 ust.1 lit f) Rozporządzenia)
c) W celu weryfikacji przez bank należytego wykonywania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnia ochrony interesów płatników w związku ze
składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit f)
Rozporządzenia)
7) Przekazywania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez
Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (podstawa prawna: art. 6
ust.1 lit f) Rozporządzenia).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 6) i 7), Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym osobą lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska Sp. z o.o.
5. W przypadku, gdy podane przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy
ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia
tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania
Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem
zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym
przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i
rozliczeniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego
przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu
realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu
internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank
należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnia
ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych
danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem
internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Pana/Panią towar
lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową
„Kup z Twisto” i udostępnianiem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i
przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy
zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe
uprawnionym pracownikom i współpracownikom P.H.U. Kleks w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań służbowych.
2. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może
przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub
instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,
b) operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)
c) firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.
3. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być
przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail,
SMS lub MMS.
4. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w
sklepie internetowym P.H.U. Kleks mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi
badania satysfakcji Klientów.
5. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3
powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze
zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych
osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
6. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i
zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane
upoważnionym organom administracji państwowej.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z
przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych
osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o
obowiązek prawny. a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały
czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,


VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)


1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta
oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania
konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy
czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec
Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od
momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda
miała miejsce w przeszłości,
d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia
w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw:
ordynacja podatkowa


VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.


1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez P.H.U. Kleks w ramach funkcjonowania
Serwisu przysługuje: a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach
określonych w RODO;
2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności
przetwarzania danych w celach marketingowych),
3. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie
danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych
osobowych.


IX. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych
osobowych


1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak
niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu kleks-sklep.pl
2. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter
dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia
umowy kupna-sprzedaży.
3. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych
danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak
niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty
produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla
odbiorców działań marketingowych.
Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach
Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.


X. Definicje Cookies


1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze
stron internetowych.
2. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem
strony internetowej Serwisu.
3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.


XI. Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z
pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje
ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

XII. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
1.1 Konfiguracji Serwisu:
a) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
b) rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
c) zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik,
d) zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.
1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:
a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
c) optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
a) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
1.4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
a) poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
1.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
b) tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.
1.6. Świadczenia usług reklamowych:
c) dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów
Administratora oraz firm trzecich.
1.7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
2.1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z
zewnętrznego serwisu internetowego.
2.2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani
nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i
zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
2.3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych.
2.4. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego
serwisu internetowego.
2.5. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej
Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.


XIII. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu
przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na
Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Serwisu.

XIV. Geolokalizacja


1. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji
tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez
niego z Serwisu.
2. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o
ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.
3. Geolokalizacja jest używana wyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu
dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.
4. Administrator nie śledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu.
Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią
funkcji.
5. Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to
uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.


XV. Powiadomienia web push


1. Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.
2. Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po
uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia
zgody na otrzymywanie powiadomień web push Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym
przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie
wiadomości push” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
3. Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez
Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej
przeglądarce internetowej.
4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z powiadomień web push Administrator nie zbiera
ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.


Góra